verplichte vermeldingen

Deze website is het bezit van en wordt beheerd door Nina Lahaye.

BEDRIJFSGEGEVENS:

Naam van de onderneming: Nina Lahaye

Adres: 10 Rue de la Croix, 1965 Granois – Suisse

IDE: CHE-305.112.079

E-mail: contact.ninalahaye@gmail.com

Telefoonnummer: +41 78 260 58 85

Door de toegang of het gebruik van deze website of de diensten geleverd door Nina Lahaye, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de onderstaande algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Aanvaarding

Door het plaatsen van een bestelling of het gebruik van de diensten aanvaardt u deze algemene voorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud.

Alle bestellingen worden naderhand bevestigd per fax, e-mail of een andere schriftelijke drager, en vormen het bewijs van het bestaan van een overeenkomst.

2. Prijzen

Voor alle opdrachten wordt een standaardtarief gehanteerd. Elke vorm van korting, van prijsvermindering of van tariefverlaging die aan de Klant zou worden toegekend mag alleen door Nina Lahaye worden geboden.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Leveringstermijn

De leveringstermijn voor een vertaling en/of digitale inhoud is afhankelijk van de werklast van Nina Lahaye.

4. Verplichtingen van Nina Lahaye

Nina Lahaye zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant moet vooraf alle inlichtingen evenals (soortgelijke eerder vertaalde) documentatie en terminologie (precieze woordkeuze of woordenlijst) verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Nina Lahaye zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gebreken veroorzaakt door de aanwezigheid van fouten of de dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst. De Klant hoort de juridische samenhang van de te vertalen tekst na te kijken.

In geval van typfouten, in een vertaling of in de digitale inhoud, zal Nina Lahaye de fouten tijdig corrigeren.

5. Verplichtingen van de Klant

De Klant hoort alle te vertalen teksten en alle inlichtingen die nodig zijn voor een goede begrip hiervan, m.i.v. specifieke terminologie voor de uitvoering van de opdracht te verstrekken. Indien de Klant de noodzakelijke informatie niet tijdig bezorgt, zal Nina Lahaye niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in de geleverde vertaling of voor een laattijdige levering. Alle klachten in verband met de geleverde vertalingen of digitale inhoud moeten binnen tien (10) werkdagen – volgend de ontvangst van de documenten – schriftelijk worden toegelicht door de Klant. Van zodra deze periode is verstreken, zal de vertaling worden beschouwd als aanvaard en zal elke klacht als nietig worden beschouwd.

6. Gegevensbescherming

Nina Lahaye verbindt zich er toe vertrouwelijk om te gaan met alle informatie en documenten die zij van de Klant ontvangt voor, tijdens en na de uitvoering van de prestaties. Kopieën en originele teksten worden terugbezorgd aan de Klant zodra de opdracht is afgerond. Nina Lahaye zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden indien vertrouwelijke informatie door derden wordt onderschept tijdens het versturen van gegevens, in het bijzonder over het internet. De Klant hoort Nina Lahaye vóór of tijdens het plaatsen van de bestelling te informeren over de manier waarop documenten moeten worden verzonden en ontvangen om vertrouwelijke informatie te kunnen beschermen.

7. Aansprakelijkheid

Aanpassingen in stijl worden niet beschouwd als vertaalfouten. De leveringstermijn is niet vast en niet bindend. Niet-naleving van die termijn geeft de Klant geen recht tot schadevergoeding of prijsvermindering. Nina Lahaye kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade welke voor de Klant of derden is ontstaan als gevolg van de niet-naleving van de afgesproken termijn wegens overmacht. Voor de taallessen zal Nina Lahaye alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de cursisten significante vooruitgang boeken. Dit kan echter niet verzekerd worden en Nina Lahaye zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een gebrek aan vooruitgang bij de cursisten.

8. Aanpassingen in de vertalingen

Indien de Klant niet tevreden is of een klacht heeft over de dienstverlening, kan Nina Lahaye aanpassingen maken in samenwerking met de Klant. Tenzij schriftelijk anders bepaald, kunnen extra kosten worden berekend voor deze correcties, op basis van het standaardtarief van Nina Lahaye.

9. Betalingsmodaliteiten

De betaling moet binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur gebeuren. Voor vaste klanten kunnen wij een passende betalingstermijn afspreken die ons beiden schikt. Cheques worden niet aanvaard. De betaling dient te gebeuren middels contante betaling of bankoverschrijving. Alle kosten hiervoor worden door de Klant gedragen bij overschrijving uit het buitenland. Bij laattijdige betaling kunnen de bestellingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden opgeschort, totdat de reeds verschuldigde bedragen betaald zijn. Er is ook automatisch een interest (1% per maand) verschuldigd. De documenten blijven eigendom van Nina Lahaye tot de Klant tot volledige betaling is overgegaan.

10. Auteursrechten

Voordat documenten aan Nina Lahaye worden overgedragen, moet de Klant bevestigen dat de auteursrechten worden nageleefd en dat de bestanden deze rechten niet schaden. De originele documenten moeten door de Klant zelf geschreven zijn, of eigendom van de Klant zijn, of de Klant moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur hebben gekregen. Indien de Klant alle of een gedeelte van de bestanden zonder voorafgaande toestemming verzond, kan Nina Lahaye niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden door de auteur of door derden wegens schending van rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten. De geleden schade of financiële gevolgen veroorzaakt door de nalatigheid van de Klant zijn exclusief de verantwoordelijkheid van de Klant. Bovendien aanvaardt de Klant dat de vertaling of de digitale inhoud een volledig nieuw tekst is en dat Nina Lahaye – naast de auteur – een eigen auteursrecht op deze tekst krijgt.

11. Annulering van opdrachten

Indien een opdracht , die schriftelijk aan Nina Lahaye is meegedeeld, door de Klant wordt geannuleerd, is de Klant gehouden tot volledige betaling (100%) van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.Behalve in geval van overmacht worden taallessen die niet binnen 24 uur worden geannuleerd in rekening gebracht.

12. Minnelijke geschillenregeling

Bij een geschil van welke aard ook doen beide partijen er alles aan om tot een minnelijke oplossing te komen, als teken van goede wil.

PRIVACYBELEID

 

Nina Lahaye verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid staat beschreven hoe Nina Lahaye uw persoonsgegevens via deze website verzamelt, beschermt, gebruikt en deelt.

1. Verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken, bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens aan Nina Lahaye te verstrekken. Nina Lahaye verzamelt de gegevens die ingevuld en verstuurd worden via het contactformulier op deze website of die in emails overgemaakt worden. Nina Lahaye gebruikt deze informatie om u te helpen en u te informeren over haar dienstverlening. Nina Lahaye mag uw persoonsgegevens opnemen in haar database, die beveiligd is met een wachtwoord. Nina Lahaye geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak dat vereist. Door persoonlijke informatie aan Nina Lahaye te versturen, erkent u en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals beschreven in dit privacybeleid.

2. Aanpassingen van uw persoonsgegevens

U kunt alle persoonlijke informatie die u aan Nina Lahaye hebt verstrekt (zoals uw e-mailadres) inzien, bijwerken of verwijderen door een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering te sturen naar contact.ninalahaye@gmail.com. Indien u in de toekomst geen berichten meer wilt ontvangen, kunt u eveneens contact opnemen met Nina Lahaye op hetzelfde e-mailadres.